Thursday, February 23, 2012

Die Odes van Salomo (4)


Ode 8

Die Wysheid besing die Vader, die Seun en haar kinders.
1MAAK oop, maak oop julle harte met jubeling tot JaHWeH, en laat julle liefde oorvloei van die hart na die lippe,
2 om vrugte voort te bring vir JaHWeH, ‘n lewe van Apartheid, en om met waaksaamheid te spreek in SY Lig.
3 Rig julle op en staan orent, julle wat eens weggesink het:
4 Julle wat stil was, spreek, want julle Mond is geopen:
5 Julle wat verag was, rig julself van nou af aan op, want julle Geregtigheid is opgerig;
6 Want die Regterhand van JaHWeH is met julle en Hy is julle Helper:
7 En Vrede is vir julle voorberei, nog voor julle oorlog begin het.
8 Luister na die woord van Waarheid, en ontvang die Kennis van die Hoogste El.
9 Julle vlees sal nie weet wat Ek vir julle sê nie, ook nie julle kleding wat Ek aan julle bekend maak nie.
10 Bewaar My Verborgene, julle wat deur Haar onderhou word:
11 Bewaar My Geloof, julle wat deur Haar onderhou word;
12 En begryp My Kennis, julle wat My deur die Waarheid ken.
13 Wees lief vir My met toege-neentheid, julle wat bemin.
14 Want Ek wend nie My Aangesig af van hulle wat Myne is nie, omdat Ek hulle ken;
15 En voordat hulle ontstaan het, het Ek hulle waargeneem; en My Seël op hul aangesigte geplaas.
16 Ek het hul liggaamsdele gefor-meer; en My borste het Ek vir hulle voorberei, sodat hulle My melk van Apartheid mag drink en daardeur mag lewe.
17 Hulle was vir My welbehaaglik en Ek skaam My nie vir hulle nie;
18 Want hulle is My eie werke, en die Krag van My denke.
19 Wie, derhalwe sal teen My werke opstaan? Of wie is hy wat nie onderdanig aan hulle is nie?
20 Ek het hulle verstand en hart geformeer. En hulle is Myne; en Ek het My uitverkorenes aan My regterhand geplaas.
21 En My Geregtigheid gaan voor hulle uit; hulle sal nie geskei word van My Naam nie, want Sy is met hulle.
22 Bid en gaan in alle erns voort in die Liefde van JaHWeH, julle wat geliefdes is, in die Geliefde Een; julle wat bewaar word, in Hom wat weer gelewe het; julle wat verlos is, in Hom wat verlos is;
23 En julle sal onverderfbaar bevind word deur al die eeue, vanweë die Naam van jul Vader.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 9

‘n Ode deur die Wysheid van die Seun
1 OPEN julle ore en Ek sal tot julle spreek:
2 Gee julle siele aan My, sodat Ek ook Myself aan julle kan gee,
3 die Woord van JaHWeH en SY wil, die apartheidsdoel wat HY beplan het aangaande SY Gesalfde.
4 Want in die Wil van JaHWeH is julle lewe, en julle rasegtheid is onverderfbaar.
5 Word verryk in JaHWeH die Vader en ontvang die bewussyn van die Hoogste El: Wees sterk en wees verlos deur SY Barmhartigheid.
6 Want Ek verkondig Vrede aan julle, Sy rasegtes, sodat nie een van dié wat hoor in die oorlog sal val nie,
7 en dat hulle wat Hom geken het, nie mag vergaan nie, en dat hulle wat Hom ontvang het, nie beskaamd sal staan nie.
8 Waarheid is ‘n ewige Kroon; geseënd is diegene wat Haar op hul hoofde plaas,
9 ‘n Steen van groot waarde; want die oorloë is as gevolg van die Kroon;
10 En Geregtigheid het Haar geneem, en Haar aan julle gegee.
11 Sit die Kroon op in die ware Verbond van JaHWeH; en almal wat oorwin het, sal in Sy Boek opgeskryf word;
12 Want Sy Boek is die oorwinning wat julle s’n is; en Hy sien julle daarvoor en Hy begeer dat julle verlos word.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Tuesday, February 14, 2012

U, my Elohim…


O' my Abba Vader U is my sit en staan en ook my kom en gaan- en soos wat
ek dit daar in my eenvoud tog goed kan verstaan- is U die Ewige Lewe in my
ewige voortbestaan, ja, vir ewig altyd met U, my Maker saam.

My Elohim U is die hartklop van geheel my bestaan, ook is U die lewegewende suurstof wat daar deur my gaan. U is my lag- U is my vreugde maar in my
weemoed- ook my eensaam traan. U is my bitter pyn wanneer U as my Vader
my soms seer tugtig en vermaan- sodat ek die essensie van my bestaan goed
tot my voordeel kan verstaan. O’ ek sien in U ʼn enkel goue koringkorrel maar
U ook in al die gesonde graan, ja, U voed die kleinste organisme en geheel
ʼn wêreld tot hulle voortbestaan.

U is Liefde op Liefde so oneindig groot dat niemand dit werklik ooit mooi sal kan verstaan. U is my Redder- met U kosbaar bloed vir ons gestort- het U vir ons deur
die doderyk gegaan daarom sal ek in die oomblik wanneer my liggaam sterwend
moet vergaan, U sien daar waar U my tegemoet kom op U goue hemellaan en
terwyl U- U arm van Goddelike Liefde ook om my sal slaan- daar gaan ek van
suiwer saligheid skoon daarvan wil vergaan.

O’ my Elohim U is die lewende bloed wat daar deur my are gaan- U is genade
sonder grens of weerga wat uit U onuitputlike Bron oor alle lewe gaan. U is
my ewige troue Vriend wat deur dik en dun altyd by my staan en U is my
Leidsman wat U nooit vir hierdie kleine sondaar skaam. O’ my Elohim in
hierdie gruweltyd sonder toekoms waar almal vra; waar kom ons hulp
vandaan, Is U my Redder, ja, my Redder- wat my vyande kom verslaan.

Judith de Beer
http://www.openbaringe.co.za/

Monday, February 13, 2012

Die Odes van Salomo (3)


Ode 7

Ode deur die Bruid oor die Seun en die VADER.

1 SOOS die verloop van toorn oor besoedeling, so is die verloop van Vreugde oor die Geliefde Een; en Hy bring van die vrugte in sonder teëstand.
2 My Vreugde is in JaHWeH, en My rigting is na Hom: Hierdie Weg van My is mooi;
3 Want Ek het ‘n Helper in JaHWeH. Hy maak Homself sonder teësinnigheid aan My bekend in Sy edelmoedigheid; want in Sy Suiwerheid sit Hy Sy Majesteit eenkant.
4 Hy het soos Ek geword, sodat Ek Hom sou aanvaar: In voorkoms het Hy soos Ek gelyk, sodat Ek My in Hom sou klee.
5 En Ek het nie gebewe toe Ek Hom aanskou nie, want Hy het deernis met My gehad.
6 Hy het geword soos My natuur, sodat Ek Hom kon leer ken, en soos My gestalte, sodat Ek nie van Hom sou wegdraai nie.
7 Die VADER van Kennis gee die Woord van Kennis:
8 HY wat Wysheid geskep het, is wyser as Haar werke;
9 en HY wat My geskape het voordat Ek ontstaan het, het geweet wat Ek sou doen wanneer Ek daar was.
10 Daarom het HY My jammer gekry deur SY groot Medelye, en het My toegelaat om van HOM te vra, en om van SY Slagdier te ontvang;
11 Want Hy is onverderfbaar, die voleinding van die eeue en hulle VADER.
12 HY het Hom toestemming verleen om te verskyn aan hulle wat Syne is, dat hulle Hom kon herken wat hulle gemaak het en sodat hulle nie dalk mag dink dat hulle deur hulself ontstaan het nie.
13 Want HY rig Sy Weg na Kennis: HY het haar lank en breed gemaak en haar raseg gemaak;
14 En HY het op haar die Voetsole van SY Lig geplaas, en Hy het van die begin tot die einde gegaan;
15 Want HY is deur Hom bedien, en HY het ‘n welbehae in die Seun.
16 En omrede van Sy Verlossing sal Hy besit neem van alles; Die Hoogste El sal geken word deur SY apartes,
17 om hulle wat psalms oor die koms van die Meester het, bekend te maak, sodat hul Hom tegemoet kan gaan en vir Hom mag sing, met vreugde en met die harp van vele klanke.
18 Die sieners sal voor Hom uitgaan, en voor Hom gesien word;
19 En hulle sal JaHWeH in Sy Liefde prys, want Hy is naby en Hy sien.
20 En haat sal van die Aarde verwyder word, en sal verdrink saam met afguns;
21 Want Dwaasheid is vernietig, omdat die Kennis van JaHWeH gekom het.
22 Diegene wat sing, sal sing van die Barmhartigheid van JaHWeH, die Hoogste El, en hulle sal hul psalms aanbied;
23 Hul hart sal soos die dag wees en die klank van hul stemme soos die wye skoonheid van JaHWeH. Niks wat lewe sal onkundig of stom wees nie;
24 Want Hy het aan Sy skepping ‘n Mond gegee, om die Stem van die Mond oop te maak en Hom te loof.
25 Loof Sy Krag en maak bekend Sy Barmhartigheid.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Thursday, February 2, 2012

Die Odes van Salomo (2)


Ode 6
Die Gees van Apartheid.
1 SOOS die wind oor die harp beweeg en die snare spreek,
2 so spreek die Gees van JaHWeH in my liggaamsdele, en ek spreek deur Haar Liefde.
3 Want Sy vernietig alles wat vreemd is en alles is van JaHWeH.
4 Want so was Sy van die begin af, en so sal Sy wees tot aan die einde;
5 Sodat niks Hom sal teëstaan nie, en niks teen Hom sal opstaan nie.
6 JaHWeH het die Kennis omtrent Homself vermeerder, en ywer dat die dinge bekend sal wees wat deur Sy Barmhartigheid aan ons gegee is.
7 Hy het vir ons Sy lofprysinge tot Sy Naam gegee: Ons gees prys Sy Gees van Apartheid.
8 Want ‘n stroom gaan uit en word ‘n groot en breë rivier, want hy verpletter en breek alles op en voer dit weg van die Tempel;
9 En die mense kan dit nie bedwing nie, ook nie die bedrewenheid van hulle wat water beheer nie;
10 Want hy kom oor die hele Aarde en vul alles op;
11 Almal wat dors op die Aarde het, drink en hulle dors hou op en is gelês;
12 Want dié drank kom van die Hoogste El.
13 Daarom, geseënd is die Bedieners van daardie drank, diegene wat toevertrou is met Sy water:
14 Hulle verkwik die droë lippe en dié wat nie meer wilskrag het nie, tel Hy op;
15 Die Siele van dié wat naby aan die dood is, hou hulle terug van die dood;
16 En ledemate wat neergeval het, trek Hy self weer reguit en rig hulle op:
17 Hy verleen krag aan hulle verskyning en Lig aan hul oë;
18 Want elkeen ken hulle in JaHWeH, en deur die waters lewe hulle vir ewig.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!