Tuesday, September 20, 2011

DIE BOEK EKKLESIASTIKUS (1)


Hoofstuk 6.
1 IN plaas van een wat liefhet, moenie een wees wat haat nie. ‘n Slegte naam en skande; smaad sal jy verwerf, so is ‘n slegte man wat ‘n tweegesig is.

Begeertes vir Oortredinge
2 MOENIE val in die mag van jou begeerte nie, [as] jou vermoë oor jou aangroei nie.
3 Dit sal jou blare verteer en jou vrugte verwoes,
4 en dit sal jou agterlaat soos ‘n droë boom. Want ‘n vurige begeerte rig sy besitter te gronde en maak hom die vreugde van die een wat [hom] haat.

Ware en valse vriendskap.
5 ‘N SOET verhemelte vermeerder vriende, en vriendelike lippe [vermeerder] vredevolle groet.
6 Laat die manne wat in Vrede met jou leef, baie wees, maar die besitter van jou geheim een uit duisend.
7 Het jy ‘n vriend verwerf, stel ‘n toets vir hom, maar moenie haastig wees om op hom te vertrou nie.
8 Want daar is ‘n vriend volgens die tyd, maar wat nie vas staan in die dag van benoudheid nie.
9 Daar is ‘n vriend wat verander word in ‘n vyand, en hy openbaar jou smadelike regsaak.
10 Daar is ‘n vriend wat ‘n disgenoot is, maar hy word nie gevind in die dag van kwelling nie.
11 Wanneer dit met jou goed gaan is hy soos jy, maar as dit met jou sleg gaan, laat hy jou in die steek.
12 As ‘n kwelling jou oorval, draai hy hom teen jou en hy verberg homself vir jou.
13 Skei jou af van jou haters en wees op jou hoede teen jou vriende.
14 ‘n Getroue vriend is ‘n sterk vriend, en wie hom vind, het ‘n skat gevind.
15 Vir ‘n getroue vriend is daar geen prys nie, en daar is geen gewig [aan silwer] vir sy waarde nie.
16 ‘n Bondel van lewe is ‘n betroubare vriend, hy wat JaHWeH vrees, sal hom verkry.
17 [Hy wat JaHWeH vrees, sal sy vriendskap opreg maak], want soos hy is, so is sy vriend, en soos sy naam is, so is sy werke.

Oor Wysheid.
18 MY seun, neem van jou jeug af Tugtiging aan en tot in die grysheid sal jy Wysheid verkry.
19 Nader Haar soos een wat ploeg en soos een wat oes en wag op die oorvloed van Haar opbrengs, want in die bearbeiding van Haar sal jy min hoef te doen en spoedig sal jy van Haar vrugte kan eet.
20 Moeilik is Sy vir die dwaas, en hy wat min verstand het, kan Haar nie vat nie.
21 Soos ‘n swaar klip sal Sy op hom wees, en hy sal nie aarsel om Haar weg te werp nie.
22 Want Wysheid, is soos Haar Naam, Sy is nie toeganklik vir almal nie.
23 Luister, My seun, en neem My lering aan en moenie My raad verwerp nie.
24 En plaas jou voete in Haar net en jou nek in Haar boeie.
25 Strek jou skouer uit en tel Haar op en moenie ‘n afkeer hê aan Haar bande nie.
26 Benader Haar met jou hele wese en bewaar Haar Weë met al jou mag.
27 Ondersoek, spoor na, soek en vind uit en gryp Haar vas en moet Haar nie loslaat nie.
28 Want uiteindelik sal jy in Haar rus vind, en Sy sal vir jou verander word in uitbundige Vreugde.
29 En Haar net sal vir jou wees ‘n plek van sterkte, en Haar bande [sal wees] kledingstukke van fyn goud.
30 Haar juk is ‘n ornament van goud, en Haar bande is ‘n koningsblou ketting.
31 Jy moet jou met Haar beklee in glansryke kledingstukke en jy moet jou met Haar omring soos ‘n sierlike kroon.
32 As jy Haar begeer, My seun, sal jy wys gemaak word, en as jy Haar ter harte neem, sal jy skrander word. [Odes van Salomo 30:7]
33 As jy kom om te luister, neig jou oor sodat jy onderrig kan word.
34 [In die vergadering van die oudstes sal jy staan, en aan Hom wat Wys is, sal jy vaskleef.]
35 Wees gretig om elke bespreking te hoor en moenie dat ‘n spreuk van verstand jou ontglip nie.
36 Kyk na iemand wat verstandig is en soek hom vroeg en laat jou voet die drumpel van [sy huis] uittrap.
37 En jy moet die Vrees van JaHWeH bedink en bepeins voortdurend Sy Gebooie. En Hy sal jou hart verstandig maak en Hy sal jou die Wysheid gee na wat jou begeerte is.

7. Vermanings en voorskrifte.
1 MOENIE kwaad doen nie, en laat kwaad jou nie oorval nie;
2 verwyder jou ver van Ongereg-tigheid, en sy sal van jou af wyk.
3 Moenie op ploeglande van Ongeregtigheid saai dat jy haar nie sewevoudig oes nie.
4 Moenie van JaHWeH heerskappy soek nie en ook nie van die koning ‘n sitplek van eer nie. [MattithJaHûW 20:22]
5 Moenie jouself voor die Aangesig van JaHWeH regverdig nie, moenie voor die koning jouself verstandig hou nie.
6 Moenie soek om ‘n regter te wees as jy geen vermoë het om die oormoed te bedwing nie, dat jy vanweë ‘n vors nie hoef te vrees nie, en ‘n smet op jou opregtheid geplaas word nie.
7 Moenie jouself aan Ongeregtigheid oorgee te midde van die vergadering [in] ‘n stad nie, dat hulle jou in die samekoms nie mag neerwerp nie.
8 Moenie saamsweer om ‘n oortreding te verdubbel nie, want in een sal jy nie onskuldig gehou word nie.
9 Moenie sê: Elohim merk die menigte van my geskenke, en as ek aan El, die Hoogste El, ’n bydrae [nader bring], sal HY [dit] aanneem nie.
10 Moenie wankelmoedig wees in die gebed nie, en in aalmoese gee moet jy nie nalatig wees nie.
11 Moenie ‘n man verag wat in bitterheid van gees is nie, want onthou, daar is Een wat verhef en verneder.
12 Moenie geweld versin teen ‘n broer nie, en so ook nie teen beide ‘n vriend en ‘n metgesel nie.
13 Moenie ‘n behae daarin skep om leuen op leuen te vertel nie, want sy verwagting sal nie aangenaam wees nie.
14 Moenie babbel in die vergadering van die vorste nie en moenie ‘n woord in die gebed herhaal nie.
15 Moenie die moeite van ingespanne arbeid haat nie, want dit is deur Elohim verorden. [Genésis 3:19]
16 Moenie jouself reken onder die manne wat oortree nie, onthou dat die Toorn nie sal uitbly nie.
17 Verneder grootliks jou trots, want die hoop van ‘n adamiet is wurms. Moenie haastig wees om te sê nie: "Tot verbreking!" Werp jou op Elohim en verlustig jou in Sy weg.
18 Moenie ‘n vriend vir ‘n prys verruil en ‘n getroue broer vir die goud van Ofir nie.
19 Moenie ‘n wyse en suiwer vrou afwys nie, want [haar] waarde is beter as pêrels.
20 Moenie ‘n betroubare dienskneg in der waarheid sleg behandel nie en ook nie die huurling wat homself aan jou toevertrou het nie.
21 ‘n Verstandige dienskneg moet jy soos [jou eie] siel liefhê, moenie die vryheid van hom weerhou nie.
22 Het jy vee, kyk [daarna met] jou oë, en as hulle winsgewend is, behou dit.
23 Het jy seuns? Tugtig hulle en neem vir hulle vroue in hulle jeug.
24 Het jy dogters, waak oor hulle liggame en moenie die gesig oor hulle laat straal nie.
25 Laat die dogter uitgaan [in die huwelik], en bekommernis sal [uit jou huis uit] wyk, en verbind haar aan ‘n verstandige man.
26 Het jy ‘n vrou, moenie haar verafsku nie en moenie op haar wat gehaat is, vertrou nie.
27 Eer jou vader met jou hele hart en moenie die moeder wat jou voortgebring het, vergeet nie.
28 Onthou dat jy uit hulle voortgekom het, en hoe sal jy aan hulle kan vergeld wat hulle aan jou gedoen het?
29 Vrees JaHWeH met jou hele hart en eerbiedig Sy priesters.
30 Met jou hele wese moet jy jou Maker liefhê, en die wat Hom dien, moet jy nie verlaat nie.
31 Loof en prys JaHWeH en eerbiedig die priester en gee hulle deel, soos jy beveel is: die eerstelinge, die oortreding vir skuld, die bydrae van die Skouer, die bydrae van suiwering en die eerstelinge van die Aparthede.
32 Strek die hand ook uit na die behoeftige, sodat jou seën suiwer kan wees.
33 Gee ‘n geskenk vir elkeen wat lewe, en ook van die dode moet jy die geskenk nie weerhou nie.
34 Moenie jouself terughou van die wat huil nie en treur met die treurendes.
35 Moenie die sieke [vriend] vergeet nie, want deur hom sal jy geliefd wees.
36 In al jou werke, dink aan die einde, en vir ewig sal jy nie verderf word nie.

Hoofstuk 8.
1 MOENIE met ‘n groot man ‘n regsgeding aangaan nie, waarom sal jy teen sy hand draai? Moenie met een wat verhard teen jou is, twis nie, waarom sal jy in sy hand val?
2 Moenie rusie maak met die man wat ryk is dat hy nie jou prys afweeg, en jy te gronde gaan nie. Want goud het vele roekeloos gemaak, en besittings laat die hart van vorste dwaal.
3 Moenie met ‘n grootprater twis nie en moenie hout op vuur lê nie.
4 Moenie omgang hê met ‘n dwase man nie dat hy nie vorste verag nie.
5 Moenie ‘n man wat van ‘n oortreding teruggekeer het, verneder nie, onthou dat Ons almal Ons straf skuldig is.
6 Moenie ‘n gryse man bespot nie, want Ons sal [self eenmaal] onder die oues getel word.
7 Moenie jou oor iemand wat dood is, verheug nie, onthou dat Ons almal versamel sal word.
8 Moenie die oordenking van die wyses verwaarloos nie en hou jouself besig met hulle spreuke, want daaruit sal jy onderrig ontvang om voor vorste te staan.
9 Moenie die redevoering van die oues verwerp nie: want hulle het ook van hulle vaders geleer en deur hulle sal jy insig ontvang dat jy in die tyd van jou nood [in staat mag wees] om ‘n antwoord te gee.
10 Moenie voorspoedig wees by die kolegloed van die besoedelde dat jy nie brand met die vlam van sy vuur nie.
11 Moenie as gevolg van die spotter opspring [in toorn] dat hy hom [nie] neerplaas soos een wat vir jou ‘n hinderlaag lê nie.
12 Moenie aan ‘n man uitleen wat sterker as jy is nie, want as jy uitleen [is jy] soos een wat te gronde gaan.
13 Moenie borg staan bo jou vermoë nie, want as jy borg staan, [is jy] soos een wat moet betaal.
14 Moenie ‘n regsgeding aangaan met ‘n regter nie, want volgens sy welgevalle sal hy oordeel.
15 Moenie saam met die wreedaard wandel dat jy nie jou smart verswaar nie, want hy sal sy eie sin volg en deur sy dwaasheid sal jy ondergaan.
16 Met ‘n toornige man moet jy die voorhoof nie hard maak nie en moenie met hom op die Weg ry nie, want gestorte bloed is gering in sy oë, en as daar geen hulp is nie, sal hy jou vernietig.
17 Met ‘n dwaas moet jy nie verkeer nie, want hy sal nie in staat wees om jou geheim te hou nie.
18 Voor ‘n vreemdeling moet jy nie geheimsinnig handel nie, want jy weet nie wat hy uiteindelik [daarmee] sal uitrig nie.
19 Aan alle mense moet jy jou hart nie openbaar nie en moenie die suiwer [dinge] van jou af verwyder nie.

9. Oor Vroue.
1 MOENIE jaloers op die vrou van jou liefde wees nie, dat sy nie besoedelde dinge aangaande jou leer nie.
2 Moenie jouself aan ‘n vrou gee om haar op jou manlikheid te laat trap nie.
3 Moenie ‘n verbasterde vrou nader dat jy nie in haar strikke val nie. Met een wat vermeng moet jy nie verkeer dat jy nie in haar nette gevang word nie.
4 By ‘n spotsangeres moet jy nie slaap dat hulle jou nie met hul mond brand nie.
5 Op ‘n jong meisie moet jy jou aandag nie vestig dat jy nie gevang word deur die boetes wat haar opgelê word nie.
6 Moenie jouself aan een wat vermeng gee dat sy jou Erfenis [kinders uit vermenging] nie wegneem nie,
7 dat jou oë in die aanskouing nie verwelk, en jy nie verlate is agter haar huis nie.
8 Verberg die oog vir ‘n mooi vrou en betrag nie die skoonheid wat nie vir jou is nie. Deur die bevalligheid van ‘n vrou is baie verwoes, en so verteer sy haar bemindes met vuur.
9 Met ‘n getroude vrou moet jy nie [voedsel] proe nie en moenie met haar sterk drank geniet dat [jou] hart nie tot haar neig, en jy in gestorte bloed na die Afgrond neerdaal nie.

Oor Vriende.
10 MOENIE ‘n ou vriend verlaat nie, want ‘n nuwe [is nie sy gelyke nie]. Nuwe wyn is ‘n nuwe vriend, maar as dit oud is - dan mag jy dit drink.
11 Moenie jaloers wees op ‘n wettelose man nie, want jy weet nie wat sy einde sal wees nie.
12 Moenie vererg wees oor die vermetelheid van hom wat voorspoedig is nie, onthou dat hy in die tyd van die dood nie onskuldig gehou sal word nie.
13 Bly ver weg van die man wat die mag het om dood te maak, en jy sal nie hoef te vrees vir die verskrikkinge van die Dood nie. En as jy naby [hom] kom, moenie jou skuldig maak dat hy nie jou lewe wegneem nie. Weet dat jy tussen strikke loop en op ‘n vangnet wandel.
14 As dit in jou vermoë is, beantwoord jou vriend en gesels met die wyses.
15 Wissel gedagtes met die verstandige en [laat] elke vertroulike gesprek tussen hulle wees.
16 Laat regverdige manne saam met jou eet en in die Vrees van JaHWeH jou roem wees.

Oor regeerders.
17 ‘N AMBAGSMAN word geken deur vaardige hande, ‘n regeerder deur sy woorde van wysheid.
18 ‘n Gevaar vir die Stad is ‘n loslippige man, en hy wat haastig met sy mond is, sal gehaat word.

Hoofstuk 10.
1 DIE regter van ‘n volk onderrig sy volk, en die koninkryk van die verstandige is goed georden.
2 Soos die regter van ‘n volk is, so is sy ondergeskiktes, en soos die hoof van ‘n stad is, so is sy inwoners.
3 ‘n Roekelose koning verwoes ‘n Stad, maar deur die insig van haar vorste word ‘n Stad bewoon; so is haar inwoners.
4 In die Hand van JaHWeH is die heerskappy van die wêreld, en op tyd stel Hy ‘n man oor haar aan.
5 In die Hand van Elohim is die heerskappy van elke man, en vir die vors stel Hy sy Glansrykheid.

Oor hoogmoed.
6 MOENIE by elke oortreding kwaad aan jou naaste vergeld nie en moenie in die weg van hoogmoed wandel nie.
7 Hoogmoed is haatlik vir JaHWeH en vir die adamiet, en vir albei is onderdrukking ‘n gruwel.
8 Die koningskap word oorgeplaas van nasie op nasie as gevolg van onreg, brutaliteit en geld.
9 Hoe sal hy wat stof en as is, homself verhef, hy wie se liggaam [reeds] tydens sy lewe vergaan?
10 ‘n Lang siekte maak ‘n sot van die geneesheer, die koning van vandag, is môre ‘n lyk.
11 Wanneer ‘n man sterwe, erf hy wurms en maaiers, luise en kruipende gedierte.
12 Hoogmoed begin wanneer die adamiet sy Elohey verlaat het, en hy sy hart van sy Maker afkeer.
13 Want hoogmoed baar oortreding en wie daaraan vashou, vloei oor van gruwels, daarom sal JaHWeH hom met ‘n plaag besoek en hom totaal vernietig.
14 JaHWeH keer die troon van die hoogmoedige prinse om en Hy plaas die ootmoediges in hulle plek.
15 JaHWeH ruk die wortels van die hoogmoedige nasies uit, en plant die nederiges in hulle plek.
16 JaHWeH wis die spore van die hoogmoedige nasies uit en Hy kap hulle wortels tot [in] die Aarde af
17 en Hy vee hulle van die Aarde af weg en ontwortel hulle en laat hulle gedagtenis van die Aarde af verdwyn.
18 Hoogmoed pas die adamiet nie, en woedende toorn nie vir hom wat uit ‘n vrou gebore is nie.

Verskuldigde eerbewys.
19 HULLE wat JaHWeH vrees, is die saad van Waarheid, en hulle wat HOM liefhet, ‘n eerbare plant: Hulle wat die Wet verwerp, is ‘n oneerbare plant; hulle wat die Gebooie oortree, is saad van bedrog.
20 Onder broers word hul hoof geëer, so ook hulle wat JaHWeH vrees onder [die volk].
21 Die vreemdeling en die ootmoedige, die uitlander en die arme,
22 laat hulle hul roem in die Vrees van JaHWeH.
23 ‘n Arme wat Insig het, is nie te verag nie, en nie elke verstandige man moet geëer word nie.
24 ’n Magtige, ‘n vors en ‘n regter word geëer, maar daar is niemand groter as hy wat JaHWeH vrees nie.
25 ‘n Verstandige dienskneg word verhoog, en ‘n wyse dienskneg sal nie kla nie.

Verkeerde en regte selfrespek.
26 MOENIE jouself wys hou wanneer jy jou werk doen nie en moenie spog in die tyd van jou nood nie.
27 Hy wat werk en eiendom in oorvloed het, is beter as die verwaande wat homself vereer en ‘n gebrek aan brood het.
28 My seun, verhoog jouself in nederigheid en gee vir jouself die suiwer dinge soos dit gepas is.
29 Hy wat teen homself oortree, wie sal hom regverdig verklaar? En wie sal hom eer wat homself in die skande bring?
30 Daar is ‘n arme wat geëer word op grond van sy Insig, en die ryke op grond van sy besittings.
31 Hy wat geëer word [in sy armoede], hoeveel te meer in sy rykdom? En hy wat veragtelik is in sy rykdom, hoeveel te meer in sy armoede?

Wednesday, September 14, 2011

DIE BOEK EKKLESIASTIKUS


Ek het al by vorige geleenthede heelwat aangehaal vanuit die boek Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah of te wel Die Boek van Ekklesiastikus.Aangesien dit vir my so treffende boek is het ek besluit om die volgende paar weke die hele boek te plaas sodat almal toegang het tot die hele boek van Ekklesiastikus. Indien jy lief is vir die Psalms van Dawid dan sal julle beslis die boek ook geniet en ek bid dat die inhoud daarvan vir elkeen tot groot vreugde en genade sal wees.

Daar is veskeie vertalings van die Bybel waarin die Boek van Ekklesiastikus steeds voorkom. Die nuuskieriges moet self so bietjie verder gaan navorsing doen oor die boek.

Ek sal die boek so 5 hoofstukke per slag op die blog sit.

Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah

SIRAG

Wat ook genoem word DIE BOEK EKKLESIASTIKUS
Proloog

OMDAT baie en groot dinge deur die Wet en die Profete en die ander [geskrifte] wat ná hulle gekom het, aan ons oorgelewer is - ter wille waarvan dit betaamlik is om JisraEl weens sy kultuur [onderrig] en wysheid te roem - en terwyl nie alleen die lesers self onderrig moet word nie, maar ook die leergieriges van die buiteland deur woord en geskrif bevoordeel moet word, het my grootvader JeHôWshua, wat hom voortdurend met die lees van die Wet en die Profete en die ander Boekrolle van die vaders besig gehou het en daarin tuis was, daartoe gekom om self ook iets wat op kultuur en Wysheid betrekking het, te skrywe, sodat diegene wat leergierig is hulle ook daaraan mag hou en allengs mag voortgaan om ‘n lewe volgens die Wet te lei.
Die lesers word daarom versoek om hierdie [boek] met welwillendheid en opmerksaamheid te lees en om oor te sien as dit sou blyk dat, terwyl die hoofinhoud saaklik vertaal is, enkele uitdrukkings nie suiwer weergegee is nie. Immers, wat oorspronklik in Hebreeus gesê is, behou nie volkome dieselfde betekenis as dit in ‘n ander taal weergegee word nie. En nie alleen hierdie [boek] nie, maar ook die Wet en die Profete en die orige Boekrolle verskil in ‘n nie geringe mate wanneer hulle in hul oorspronklike vorm gespreek word. Terwyl ek dan in die agt-en-dertigste jaar onder koning Euergetes na Egipte gekom en ‘n tydlank daar vertoef het, het ek ‘n nie geringe verskil in kultuur gevind nie. Ek het dit dus noodsaaklik geag om self ook ywer en liefdesarbeid te bestee om hierdie boek te vertaal, terwyl ek in die tussentyd baie slaaploosheid en studie bestee het om die boek te voltooi en uit te gee, ook vir die wat in die vreemde graag wil leer en tewens bereid is om hulle lewenswandel volgens die Wet in te rig.


1. Die oorsprong van die Wysheid.
1 ALLE Wysheid is van JaHWeH, en by HOM is Sy vir ewig.
2 Die sand van seë en die druppels van die reën en die dae van die ewigheid - wie kan [dit] tel?
3 Die hoogte van die Hemele en die wydte van die Aarde en die diepte en die Wysheid - wie kan [hulle] naspeur?
4 Voor alles is die Wysheid geskape, en verstandige Insig is van ewigheid af.
6 Die wortel van Wysheid, aan wie is Sy geopenbaar? En Haar verfynde gedagtes, wie het Haar geken?
8 Slegs Een is wys, wat grootliks gevrees moet word; JaHWeH wat op SY Troon sit.
9 HÝ het Haar geformeer, Haar geïnspekteer en Haar geweeg, en HY het Haar uitgegiet oor al SY werke,
10 aan alle vlees, volgens sy mate, en HY het Haar vermenigvuldig vir hulle wat HOM liefhet.

Die Vrees van JaHWeH is Wysheid.
11 DIE Vrees van JaHWeH is glansrykheid en Majesteit en Blydskap en ‘n sierlike kroon.
12 Die Vrees van JaHWeH verbly die hart en gee vrolikheid en Vreugde en lengte van dae.
13 Die man wat JaHWeH vrees, sal ‘n suiwer einde hê, en op sy sterfdag sal hy geseënd wees.
14 Die begin van Wysheid is die Vrees van JaHWeH, en saam met die getroues is Hulle in die moederskoot geformeer.
15 Saam met betroubare manne is Sy van ewigheid af bevestig, en aan hulle saadlyn sal Sy vashou.
16 Die versadiging van Wysheid is die Vrees van JaHWeH, want Sy bedwelm hulle met Haar vrug.
17 Haar hele Huis vul Sy met begeerlike dinge, en skatkamers met Haar opbrengs.
18 Die kroon van die Wysheid is die Vrees van JaHWeH, Sy laat Vrede en gesonde lewe bloei.
19 Verstand en Kennis giet Sy uit, en die Eer van hulle wat Haar vashou, verhoog Sy.
20 Die wortel van Wysheid is die Vrees van JaHWeH, en Haar takke is lengte van dae. Die Vrees van JaHWeH verdryf oortreding en waar Sy teenwoordig is, wend Sy toorn af.
21 ‘n Besoedelde se toorn sal nie verskoon word nie, want die gloed van sy toorn [dien tot] sy ondergang.
22 ‘n Tyd lank sal die lankmoedige homself bedwing, en daarna gee Sy vir hom Vreugde.
23 ‘n Tyd lank sal hy sy woorde inhou, dan sal betroubare lippe sy wysheid vertel.
24 In die skatkamers van Wysheid is spreuke van Verstand; [maar] die Vrees vir Elohim is ‘n gruwel vir die wettelose.
25 Het jy behae in Wysheid, bewaar die Gebod, en JaHWeH sal Haar vir jou vermeerder.
26 Want Wysheid en Tug is die Vrees van JaHWeH, en SY welgevalle is Trou en Ootmoed.
27 Moenie verbitter wees in die Vrees van JaHWeH nie en moenie tot HOM nader met ‘n dubbele hart nie.
28 Gedra jou nie kranksinnig in die gesig van die adamiete nie en gee ag op jou lippe.
29 Moenie jouself verhef, sodat jy nie val en skande oor jouself laat kom nie, en JaHWeH jou geheime openbaar en Hy jou te midde van die vergadering neerwerp nie. Want jy het nie genader tot die Vrees van JaHWeH nie, en jou hart was vol bedrog.

2. Betekenis en kenmerk van die Vrees van JaHWeH.
1 MY seun, as jy nader kom om JaHWeH te dien, berei jouself voor vir die versoeking.
2 Stel jou hart [reg] en wees sterk en moenie bevrees wees in die tyd van kwelling nie.
3 Kleef aan Hom vas en moet Hom nie laat gaan nie, sodat jy groot mag wees aan die einde van jou [lewe].
4 Aanvaar al wat oor jou kom en wees geduldig in siekte en armoede.
5 Want in vuur word goud getoets, en die adamiet wat aanvaarbaar is, in die oond van beproewing.
6 Stel jou vertroue in Hom, en Hy sal jou help, hoop op Hom, en Hy sal jou weë reguit maak.
7 Julle wat JaHWeH vrees, wag op Sy Guns en moenie wegdraai nie, sodat julle nie val nie.
8 Julle wat JaHWeH vrees, vertrou op Hom, en julle beloning sal nie faal nie.
9 Julle wat JaHWeH vrees, wag vir die suiwer [dinge] en vir ewigdurende Vreugde en Guns.
10 Aanskou die vroeëre geslagte en kyk, wie het in JaHWeH geglo en is beskaam? Of wie het in Sy Vrees gestaan en is bedrieg? Of wie het Hom aangeroep, en het Hy Homself vir hom verberg?
11 Want barmhartig en vol Medelye is JaHWeH en Een wat wetsverbreking vergewe en wat red in die tyd van benoudheid.
12 Wee die wankelmoediges en diegene met slap hande en die wettelose wat op dubbele weë gaan.
13 Wee die weekhartige, want hy sal nie glo nie, daarom sal hy nie beskut word nie.
14 Wee julle wat die hoop vernietig het, want wat sal julle doen as JaHWeH [julle] besoek?
15 Hulle wat JaHWeH vrees, sal Sy woorde nie ongehoorsaam wees nie, en hulle wat Hom liefhet, sal Sy Weë bewaar.
16 Hulle wat JaHWeH vrees sal Sy welbehae soek, en hulle wat Hom liefhet, sal met die Wet vervul wees.
17 Hulle wat JaHWeH vrees, sal hulle hart voorberei en voor Hom sal hulle hulself verootmoedig.
18 Laat Ons tog val in die Hand van JaHWeH en nie in die hand van die mens nie. Want soos Sy grootheid, so is ook Sy Guns, en soos Sy Naam, so is Sy dade.

3. Kinderplig.
1 LUISTER, o kinders, na die oordeel van [jul] vader en handel daarvolgens, sodat julle mag lewe.
2 Want JaHWeH het die vader geëer ten opsigte van die kinders en die oordeel van die moeder bevestig ten opsigte van die kinders,
3 Hy wat die vader eer, sal oortreding bedek
4 en hy wat sy moeder eer, sal wees soos een wat skatte vergader.
5 Hy wat die vader eer, sal Vreugde hê van [sy] kinders en wanneer hy bid, sal hy geantwoord word.
6 Hy wat die vader eer, sy dae sal verleng word, en hy wat sy moeder eer, sal wees soos een wat deur JaHWeH beloon word.
7 Hy wat JaHWeH vrees, eer sy vader en hy eer sy ouers soos sy meerderes.
8 My seun, eer jou vader in woord en daad, sodat allerlei seëninge jou mag inhaal.
9 Die seën van die vader bevestig die huise van kinders, maar die vloek van die moeder ruk die fondamente uit.
10 Moenie jouself eer met die skande van jou vader nie, want dit is geen eer vir jou nie.
11 Die eer van ‘n man is die eer van sy vader, en hy vermenigvuldig oortreding wat sy moeder vloek.
12 My seun, maak jouself sterk in hulp aan jou vader en moenie hom verlaat al die dae van jou lewe nie.
13 En selfs as sy kennis verminder, neem hom in ag en moenie hom tot skande maak nie al die dae van jou lewe.
14 Die gehoorsaamheid aan die vader [betoon] sal nie uitgewis word nie en in die plek van oortreding sal dit geplant word.
15 In die dag van benoudheid sal hulle vir jou in herinnering gebring word, soos hitte op ys sal dit wees om jou wetsverbreking uit te wis.
16 Want een wat vermetel handel, is hy wat sy vader verag, en hy wat sy Skepper vertoorn, is een wat sy moeder vloek.

Ootmoed.
17 MY seun, as jy welvarend is, wandel in nederigheid en jy sal bemind word meer as een wat geskenke gee.
18 Maak jouself gering ten opsigte van al die groot dinge van [hierdie] eeu, en voor die Aangesig van JaHWeH sal jy Barmhartigheid vind.
20 Want baie is die dade van Barmhartigheid van JaHWeH, en aan die nederiges openbaar Hy Sy geheim,
21 Moenie die dinge soek wat te wonderlik is vir jou nie en moenie ondersoek instel na wat vir jou verberg is nie.
22 Dink na oor dit wat jy besit en hou jouself nie besig met geheimenisse nie.
23 En moenie te doen hê met dit wat buite jou is nie, want meer is aan jou geopenbaar as wat jy kan behartig.
24 Want die verwaandhede van die seuns van die Adam is baie, en besoedelde inbeeldinge laat dwaal.
25 As daar geen oogappel is nie, ontbreek die Lig, en as daar geen Kennis is nie, ontbreek Wysheid.
26 ‘n Trotse hart stink aan sy einde, maar hy wat suiwer dinge liefhet, sal deur hulle gelei word.
27 ‘n Trotse hart - sy smarte sal vermeerder, en een wat besoedel is, voeg ongeregtigheid by ongeregtigheid.
28 Moenie jou haas om die wond van die spotter te genees nie, want daar is vir hom geen genesing nie, want ‘n uiters slegte plant is sy plant.
29 'n Wyse hart verstaan spreuke van die wyses, en die oor wat luister na wysheid sal hom verheug.
30 Water blus ‘n verterende vuur, so bedek Geregtigheid die oortreding.
31 Hy wat goed doen - dit sal hom uitroep op sy paaie, en in die tyd van sy wankeling sal hy ‘n steun vind.

4. Die regte houding teenoor die behoeftiges.
1 MY seun, moenie spot met die lewe van die ellendige nie en moenie die siel van die ellendige en een wat bitter van siel is, laat versmag nie.
2 Moenie die behoeftige siel verag nie en moet jouself nie verberg van dié wat verbryseld van siel is nie. Moenie die gevoelens van die onderdrukte seermaak nie
3 en moenie die binneste van die ellendige pynig nie. Moenie ‘n geskenk terughou van ‘n armoedige nie.
4 Moenie die smekinge van die arme verag nie,
5 en moenie jou rug op hom keer nie.
6 As die verbitterde van gees uitroep in die smart van sy siel, dan hoor sy Rots die stem van sy geroep.
7 Maak jouself bemind by die vergadering en buig die hoof vir die Vors van die Stad.
8 Neig jou oor tot die ellendige en beantwoord sy groet in nederigheid.
9 Verlos die verdrukte van sy verdrukkers en laat jou gees geen afsku hê aan ‘n regverdige oordeel nie.
10 Wees soos ‘n vader vir die wese en in die plek van ‘n man vir die weduwees. En Elohim sal jou "seun” noem en Hy sal aan jou Medelye betoon en jou verlos van die verderf.

Vrug van die Wysheid.
11 WYSHEID onderrig Haar kinders en waarsku almal wat op Haar ag gee. [Spreuke van Salomo 6:23]
12 Hulle wat Haar liefhet, het die lewe lief, en hulle wat Haar soek, sal die welgevalle van JaHWeH ontmoet.
13 En hulle wat Haar aangryp, sal Eer by JaHWeH vind en hulle sal rus in die seën van JaHWeH.
14 Dienaars van die Aparte Een is hulle wat Haar dien, en JaHWeH het dié lief wat Haar liefhet.
15 Hy wat na My luister, oordeel [in] Waarheid, en hy wat sy oor tot My neig, sal in die binnekamers van My Huis rus.
16 As iemand op My vertrou, sal hy My beërwe, Ek sal gesien word deur sy nageslagte.
17 Want as vreemdeling sal Ek met hom gaan en aanvanklik sal Ek hom toets met versoekings, tot die tyd wanneer sy hart met My vervul is.
18 [Dan] sal Ek terugkeer, hom reguit lei en My geheime aan hom openbaar.
19 As hy afwyk, sal Ek hom verlaat en Ek sal hom met stroppe tugtig. As hy agter My afwyk, sal Ek hom wegwerp en hom aan die plunderaars uitlewer.

Praktiese voorskrifte.
20 MY seun, gee ag op die tyd van beroering en vrees die kwaad, sodat jy ten opsigte van jouself nie beskaamd hoef te wees nie.
21 Want daar is skande in die geskenk van ongeregtigheid, en daar is ‘n skaamte wat Eer en Guns [bring].
22 Moenie jou aangesig [in vriendelikheid] ophef ten koste van jouself nie, en moenie as gevolg van jou struikelinge te gronde gaan nie.
23 Moenie ‘n woord op [sy] tyd weerhou nie en moet jou wysheid nie verberg nie.
24 Want deur die Woord word Wysheid geken, en Insig deur die antwoord van die tong.
25 Moenie teen die Elohim rebelleer nie, maar verootmoedig jouself voor Elohim.
26 Moenie skaam wees om jou van ongeregtigheid af te keer nie en moenie staan voor die stroom nie.
27 Moenie jouself voor die dwaas uitsprei nie en moenie weier voor heersers nie. Moenie saam met die onregverdige regter sit nie, dat jy nie volgens sy welbehae saam met hom sal oordeel nie.
28 Stry vir Geregtigheid tot die dood toe, en JaHWeH sal vir jou veg. Moenie ‘n tweegesig genoem word nie, en moenie kwaadpraat met jou tong nie.
29 Moenie met jou tong spog nie en wees nie traag en nalatig in jou werk nie.
30 Moenie soos ‘n hond wees in jou huis en tiranniek en vreesaanjaend in jou werk nie.
31 Laat jou hand nie oop wees om te neem en toe wees ten opsigte van ‘n geskenk nie.

Hoofstuk 5.
1 MOENIE steun op jou eie vermoë nie en moenie sê: "Ek het mag” nie; moenie steun op jou eie krag om agter die begeerte van jou siel aan te gaan nie.
2 Moenie agter [die begeertes van] jou hart en jou oë aanloop om te wandel in die begeerlikhede van die kwaad nie.
3 Moenie sê: "Wie het mag [oor my] nie", want JaHWeH soek hulle wat vervolg word.
4 Moenie sê: "Ek het oortree, maar wie kan my enigiets aandoen", want Elohim is lankmoedig” nie. Moenie sê: "JaHWeH is barmhartig en Hy sal al my oortredinge uitdelg” nie.
5 Moenie op vergiffenis vertrou om ongeregtigheid by ongeregtigheid te voeg nie.
6 En [moenie] sê: "Sy dade van Barmhartigheid is baie om die veelheid van my oortredinge te vergewe” nie, want Barmhartigheid en Woede is by Hom, en Sy Woede lê by die wettelose.
7 Moenie nalaat om jou tot JaHWeH te bekeer nie en moenie van dag tot dag uitstel nie. Want plotseling gaan JaHWeH se gramskap uit, en op die dag van wraak word jy uitgewis.
8 Moenie vertrou op valse besittings nie, want hulle sal nie baat op die dag van Toorn nie.
9 Moenie wees soos een wat by elke wind saai en wat hom wend na die weg van die stroom nie.
10 Steun op Kennis en laat jou woord suiwer wees.
11 Wees haastig om gehoor te gee, maar gee jou beslissing met geduld.
12 As dit in jou vermoë is, antwoord jou vriend, en so nie, hou jou hand op jou mond.
13 Eer en skande [kom] deur een wat onnadenkend praat, en die tong van die adamiet is sy ondergang.
14 Moenie ‘n tweegesig genoem word nie en moenie met jou tong van jou naaste kwaadpraat nie. Want op die dief word skande geskep, en ‘n smaad [vir] sy naaste is die tweegesig.
15 Moenie in klein en groot dinge korrup handel nie.

Tuesday, September 6, 2011

Wanneer Vader aan die Nek Gryp.


Ek hoop die wat gereeld lees het my darem verlede week so bietjie gemis toe daar niks op die blog geplaas is nie.

Ek wil so bietjie vertel wat gebeur het en ook getuig hoe wonderbaarlik Vader YHWH ingegryp het

Ek en my kollega is geruime tyd reeds met ons werkgewer in ’n stryd gewikkel rakende opleiding. Verlede jaar het die werkgewer onderneem om vir ons verdere studies te betaal. Ons het seker gemaak dat ons aansoek deur al die regte kanale gaan. Daar is dus voorsiening gemaak in die werkgewer se opleidings program, in die begroting en dit is goedgekeur deur die Munisipale Bestuurder.

Toe ons in Januarie 2011 die betaling aan die Universiteit moes doen toe word daar besluit deur die Bestuurder Finansiële Dienste dat hulle nie vir die opleiding en die reis kostes gaan betaal nie. Die besluit is ondersteun deur die nuwe Munisipale Bestuurder wat waarneem in die vorige een se pos (die is geskors – deesdae omtrent die norm in Munisipaliteite).

Ons het al ons dokumentasie bymekaargekry – die opleidings plan en die brief wat die Munisipale Bestuurder geskryf het aan die Universiteit dat hulle onderneem om al die koste te betaal. Die ondersteunende dokumente en ’n skriftelike versoek is aan die werkgewer gestuur om die betaling te heroorweeg.
Hulle het (soos verwag) botweg geweier. Die probleem was dat almal kwaad was vir ons omdat ons ons opleidings behoeftes op die korrekte wyse in die begroting laat opneem het en hulle het versuim om dieselfde te doen.

Dit was half te laat om kop uit te trek uit die opleiding omdat daar vir die hele sentrale streek bitter min buitemuurse studente ingeneem word en die kwalifikasie faseer uit in die volgende twee jaar. Daarna sal jy 3 jaar voltydse studie moet onderneem om dieselfde kwalifikasie te verwerf.

Ons het voortgegaan met ons studies en het al die koste daaraan verbonde uit ons eie sakke betaal. Intussen het ons die saak na die vakbond verwys vir rekonsiliasie. Die rekonsiliasie kon nie plaasvind en die saak is verwys vir arbitrasie deur ’n kommissaris van die CCMA.

Ons het sorgvuldig al ons dokumentasie vir die saak voorberei maar daar was twee belangrike dokumente wat ons nie in die hande kon kry nie naamlik die Raad se besluit waar die opleiding goedgekeur is asook die besluit van die Plaaslike Arbeids Forum wat die opleiding aanbeveel vir goedkeuring aan die Raad.

Ek het uitgevind dat dit, die Raad se besluit en Plaaslike Arbeids Forum se aanbeveling die basis sal wees waarop hul verdediging sal berus asook dat daar nie in die begroting voorsiening gemaak is nie.
Ek het my bes probeer om dokumentêre bewyse te verkry vir die besluite, maar daar was niks beskikbaar en dit blyk dat die opleidings plan glad nie voor die Raad gedien het nie.
Die begroting was net so probleem om in die hande te kry, dit lyk my begrotings is deesdae ’n staatsgeheim in munisipaliteite.

Die eerste arbitrasie verhoor het plaasgevind en dit het tog gelyk of die kommissaris meer na ons kant toe neig maar die uitstaande bewyse sou ons saak bo enige redelike twyfel kon bewys. Die saak is verder uitgestel sodat die werkgewer getuies kon inroep.

’n Week voor die verhoor het die werkgewer versoek dat die saak verder uitgestel word omdat die Munisipale Bestuur en Bestuurder Finansiële Dienste nie beskikbaar sou wees nie – hulle kerjakker weer rond agter kongresse aan. Hierdie was een te veel vir die kommissaris en sy het besluit dat geen uitstel verleen word nie omdat dit lyk of die werkgewer nie die saak ernstig genoeg beskou nie.

Wel, laas Vrydag daag al twee die menere daar op om te getuig en ons was effens benoud want die bewyse vir die goedkeuring het nie bestaan nie maar gelukkig kon ons ’n afskrif van die begroting in die hande kry. Die persoon wat vir ons die begroting in die hande gekry het, het net die vorige week sy hele kantoor skoongemaak en alles weggegooi wat hy nie gebruik nie. Daar was geen begroting beskikbaar tussen sy dokumente nie. Twee dae later kry hy onverklaarbaar een op sy kas in die kantoor en kon ons so een in die hande kry.

Tydens die verhoor is die Bestuurder Finansiële Dienste eerste ingeroep om te getuig vir die werkgewer.
Hy was verskriklik senuweeagtig, ek sou ook seker gewees het as ek geweet het wat op my wag.

Tydens sy getuienis het ek gesien wat gebeur wanneer Vader iemand aan die nek gryp en hy dinge sê wat hy nie veronderstel is om te sê nie of geen beheer oor het nie.
Die werkgewer se prokureur vra die getuie om te getuig oor die opleidings plan – wat dit is en hoe dit werk (die bedoeling was dat hy moes getuig dis net ’n voorgestelde plan en dit word nie noodwendig so geïmplementeer nie en dat goedkeuring slegs deur ’n sub-komitee geskied wat oor geen bevoegdhede beskik nie.

Raai wat getuig die man toe?

“Die opleidings plan word deur die Munisipale Bestuurder goedgekeur, dis is nie nodig vir die Raad om dit goed te keur nie omdat die Munisipale Bestuurder gedelegeer is om dit namens die Raad goed te keur. (ons eerste probleem met Raads goedkeuring word sommer net daar opgelos) Verder getuig hy dat die sub-komitee ’n volle gemagtigde sub-komitee van die Plaaslike Arbeids Forum is en dat hulle die plan goedgekeur het vir aanbeveling. (probleem nommer twee opgelos)

Die arme man was later so verbouereerd met sy eie getuienis en na verdere ondervraging deur die kommissaris het hy die kommissaris probeer oortuig dat hy sy getuienis wil terug trek.

Ja, boetie, jy het nog nie geleer wat gebeur wanneer jy een van Vader se kinders kwaad probeer aandoen nie.

Ek is dankbaar vir wat YHWH aan ons gedoen het en hoe Hy die bewyse op wonderbaarlike wyse aan die lig laat kom het.

Die kommissaris sal haar besluit maak en ons sal oor sowat drie weke presies weet wat was haar besluit, maar ons glo dat ons Koning aan ons reg en geregtigheid sal laat geskied.