Thursday, April 26, 2012

Die Odes van Salomo (9)

Ode 27 
[Die Teken van die Seun]
1 EK het My hande uitgebrei, en My Elohey apart gestel;
2 Want die uitstrek van My hande is SY Teken, [Odes van Salomo 29:7]
3 En My uitstrekking is die regop hout [folterpaal]. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!  

Ode 28 
[‘n Ode deur die Seun]
1 SOOS die vlerke van ‘n duif oor haar kleintjies en die bekke van die kleintjies gerig is na hulle [moeders se] bekke, so ook is die Vleuels van die Gees oor My Siel. [Hooglied van Salomo 3:11, 6:9]
2 My Siel is verheug en spring op van vreugde, soos die kindjie wat in Sy Moeder se baarmoeder opspring.
3 Ek het geglo: daarom was Ek rustig, want HOM in wie Ek geglo het, is getrou.
4 HY het My ryklik geseën en My hoof is tot HOM gerig; en geen swaard sal My van HOM skei nie, ook geen lem nie;
5 Want Ek is gereedgemaak voordat vernietiging gekom het, en Ek is neergesit op SY onverderfbare Vleuels,
6 Ewige Lewe het My omhels en My gekus.
7 Deur Haar is die Gees binne My en Sy kan nie sterf nie, want Sy lewe.
8 Die wat My aanskou het, het gewonder, want Ek is vervolg;
9 Hulle het gedink dat Ek verswelg is, want Ek het vir hulle voorgekom as een van diegene wat tot niet gaan,
10 maar My verdrukking het My Verlossing geword.
11 En Ek het vir hulle ‘n gruwel geword, omdat daar geen afguns in My was nie;
12 Omdat Ek goed gedoen het aan elke adamiet, is Ek gehaat;
13 Hulle het My omsingel soos dol honde wat onwetend hulle meesters aanval, [Psalm 69]
14 Omdat hulle verstand verdorwe is en hulle intellek verdraaid.
15 Maar Ek het waters in My regterhand gehou, en Ek het hulle bitterheid verduur deur My soetheid;
16 En Ek het nie vergaan nie, want Ek was nie hul broer nie, nog was My geboorte soos hulle s’n. [Odes van Salomo 10]
17 En hulle het My dood gesoek, maar was nie suksesvol nie, want Ek was ouer as hulle geheue en vergeefs het hulle My aangeval.
18 Diegene wat agter My aan was, het tevergeefs probeer om die herinnering aan Hom wat voor My was, te vernietig;
19 Want die denke van die Hoogste El word nie gefnuik nie, en SY Hart is beter as alle Wysheid. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 29
[Ode vir die Vader]
1 JaHWeH is My hoop: Ek sal nie in HOM beskaamd wees nie.
2 Want volgens SY Glansrykheid het HY My gemaak; en volgens SY Suiwerheid het HY aan My gegee,
3 En volgens SY deernis het HY My opgerig; en volgens SY uitmuntende skoonheid het HY My verhef;
4 HY het My opgebring vanuit die dieptes van die Doderyk/Sheol; en uit die kake van die Dood het HY My getrek. [2 Nikodémus 5]
5 HY het My vyande verneder en HY het My in Sy Barmhartigheid geregverdig;
6 Want Ek het in JaHWeH se Gesalfde geglo en dit was vir My duidelik dat Hy die Gesalfde was.
7 en Hy het My Sy Teken gewys en My in Sy Lig gelei; [Odes van Salomo 27]
8 En Hy het die Staf van Sy sterkte aan My gegee, sodat Ek die gedagtes van Sy volk mag onderdruk en die krag van magtige manne kan platdruk;
9 Om oorlog te voer deur Sy Woord en om die oorwinning te behaal deur Sy Krag.
10 JaHWeH het My vyand neergevel deur SY Woord en hulle het geword soos kaf wat deur die wind weggevoer word. [Hebreërs 4:12]
11 Ek het die Hoogste El geloof, want HY het SY Kneg en die Seun van SY Diensmaagd groot gemaak. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 30
[Die Fontein van JaHWeH]
1 SKEP vir julself water van die Lewende Fontein van JaHWeH, want Sy is vir julle geopen. [Openbaring 21:6]
2 En kom, almal julle wat dors het en neem ‘n teug, en rus by die Fontein van JaHWeH,
3 Want Sy is voortreflik en suiwer en verskaf rus aan die siel. [Hebreërs 4:9]
4 Want Haar waters is meer genotvoller as heuning, en die heuningkoek van bye is nie met Haar te vergelyk nie; [Hooglied 4:11]
5 Want Sy kom van die Lippe van JaHWeH en van die Hart van JaHWeH is Haar Naam. [Wysheid van Sirah 24:3; Wysheid van Salomo 7:25]
6 Sy het ongehinderd en ongesiens gekom, en totdat Sy in hulle midde geplaas is, het die mense nie van Haar geweet nie. [2 Ezra 7:26]
7 Geseënd is dié wat van Haar gedrink het, en deur Haar verfris is. [Wysheid van Sirah 6:32; 15:5] Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 31
1 DIE Afgrond het voor JaHWèshua gesmelt en Duisternis is met Sy verskyning vernietig.
2 Oortreding het gedwaal en voor Hom tot niet gegaan, en Dwaasheid het onaktief geword, en sy het gesink vanweë die Waarheid van JaHWeH.
3 Hy het Sy Mond geopen en Barmhartigheid en Vreugde gespreek, en ‘n nuwe lied van lof tot SY NAAM geuiter;
4 Hy het Sy stem opgehef tot die Hoogste El, en HY het daardie seuns wat ontstaan het deur HOM aan Hom aangegee;
5 En Sy persoon is geregverdig, omdat Sy VADER van Apartheid dit aan Hom gegee het dat dit so sou wees.
6 Kom nader, julle wat verdruk was en ontvang Vreugde;
7 En neem deur Barmhartigheid van julle siele besit, en neem vir julself Ewige Lewe.
8 En hulle het My verdoem toe Ek opgestaan het, Ek wat nie te veroordeel was;
9 En hulle het My buit verdeel, alhoewel niks hulle toegekom het nie.
10 Maar Ek het dit verdra en was stil en rustig, sodat Ek nie deur hulle beweeg sou word nie;
11 Maar Ek het onbeweeglik gestaan soos ‘n vaste Rots wat deur die golwe geslaan word, en tog bly voortbestaan;
12 En Ek het hulle bitterheid as gevolg van vernedering verdra, ten einde My volk te kon verlos en van haar besit te neem,
13 Sodat Ek nie die beloftes aan die aartsvaders leeg sou bewys nie, wie se saad Ek beloof het om te verlos. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 32
[Ode oor die Lig]
1 DIE geseëndes het blydskap vanuit hulle hart, en Lig van Hom wat in hulle woon,
2 en die Woord van die Waarheid wat van Homself was;
3 Omdat Hy sterk geword het in die Krag van Apartheid van die Hoogste El, en onwrikbaar sal bly vir Ewig tot in Ewigheid. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 33
[Die Seun:]
1 MAAR weer eens het Barmhartigheid padgegee en Verdorwenheid agtergelaat, en op Hom neergedaal om Hom tot niet te maak.
2 Hy het voor HOM totale vernietiging aangerig, en al Sy werke bederf.

[Die Besoedelde:]
3 HY het op ‘n hoë piek gestaan en sy stem laat hoor, van een uiteinde van die Aarde tot die ander;
4 En hy het na hóm aangetrek, almal wat hom gehoorsaam het en hy het nie voorgekom as die Besoedelde een nie.

[Die Waarheid:]
5 MAAR ‘n Volmaakte Maagd het gestaan, en aangekondig en uitgeroep en gesê,
6 Draai om, julle seuns van adam, en julle, hulle dogters, kom,
7 En verlaat die weë van verdor-wenheid en kom na My;
8 En Ek sal julle binnedring en julle uit vernietiging haal en julle wys maak in die Weë van Waarheid.
9 Moenie verdorwe raak nie, en moenie tot niet gaan nie.
10 Luister na My en word verlos. Want Ek verkondig aan julle die Barmhartigheid van Elohim.
11 Deur My sal julle verlos word en geseënd word: Ek is jul Regter.
12 En diegene wat hulle met My beklee, sal nie verwerp word nie, maar sal Onverdorwenheid in die nuwe wêreld verkry.
13 0 My uitverkorenes, wandel in My! En Ek sal My Weë bekend maak aan hulle wat My soek, en maak dat hulle in My Naam sal vertrou. [Wysheid van Sirah 15:1-10] Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 34
1 DAAR is geen sware weg waar daar ‘n eenvoudige hart is nie, ook nie ‘n belemmering in opregte gedagtes nie;
2 Ook nie ‘n storm in die diepte van ‘n ingeligte denke nie.
3 Waar die man wat deugsaam is, aan elke kant omring is, is daar in hom geen wanklank nie.
4 Die gelykenis wat benede is, is van HOM wat bo is.
5 Want alles is van bo en van benede is niks nie. Maar daar word veronderstel dat daar iets is, deur hulle wat geen Kennis besit nie.
6 Barmhartigheid is geopenbaar vir julle Verlossing: Glo, en leef, en wees verlos. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 35
[‘n Ode deur die Seun oor Sy Moeder]
1 DIE Dou van JaHWeH het My oorskadu in rus, en HY het die Wolkkolom van Vrede bo My Hoof gestel
2 wat My voortdurend behoed het, en My Verlossing geword het.
3 Alle dinge is geskud en in beroering gebring, en rook en oordeel het van Hulle uitgegaan.
4 Ek was rustig in die Krygsmag van JaHWeH, en HY was vir My meer as Dou en meer as ‘n fondament.
5 Ek is soos ‘n Kind deur Sy Moeder gedra, en Sy het vir My die Dou van JaHWeH as melk gegee;
6 Ek het grootgeword volgens Haar gawe, en Ek het gerus in HAAR Suiwerheid;
7 Ek het My hande uitgebrei in die opvaart van My Siel, en het opreg gestaan teenoor die Hoogste El, en is deur HOM verlos. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 36
[Die Seun prys die Wysheid]
1 DIE Gees van JaHWeH rus op My en Sy hef My op;
2 En Sy laat My op My Voete op JaHWeH se hoogtes staan, voor SY Suiwerheid en SY Glansrykheid, terwyl Ek besig is om HOM te loof in die toonsetting van psalms.
3 Sy dra My voor die Aangesig van JaHWeH; en alhoewel Ek ‘n Seun van die Adam is, word Ek genoem die Glansende Een, die Seun van Elohim,
4 terwyl Ek geprys is tussen hulle wat geprys word en groot is tussen die grotes;
5 Want volgens die grootheid van die Hoogste El, maak Sy My. Ooreenkomstig SY hernuwing, vernuwe Sy My.
6 En HY salf My uit SY Suiwerheid, en Ek word een van hulle wat naby HOM is.
7 En My Mond is geopen soos ‘n wolk met Dou, en My Hart borrel oor, soos ‘n Fontein van Geregtigheid;
8 My toegang tot HOM is in Vrede, en Ek is gevestig in die Gees van Voorsienigheid. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 37
[‘n Lofgedig vir die VADER en die Seun]
1 EK het My hande uitgebrei tot My Meester en tot die Hoogste El het Ek My Stem verhef;
2 Ek het gespreek met die Lippe van My hart, en HY het My gehoor toe My Stem HOM bereik.
3 SY Woord het tot My gekom, wat My die vrugte van My arbeid gegee het,
4 En My rus gegee het deur die Barmhartigheid van Elohim. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 38
[Die wêreld sal die nabootsing volg]
1 EK gaan op in die Lig van Waarheid soos in ‘n strydwa, en Waarheid lei my en bring my,
2 en Sy neem my oor die afgronde en skeure, en Sy red my van kranse en valleie;
3 Sy word vir my ‘n hawe van Verlossing, en plaas my neer op die arms van die Ewige Lewe:
4 En Sy gaan saam met my en gee my rus, en laat my nie oortree nie, want Sy is Waarheid.
5 Ek is in geen gevaar nie, want ek wandel met Haar, en ek oortree in niks nie, want ek gehoorsaam Haar;
6 Want dwaling wyk van Haar, en ontmoet Haar nie.
7 Maar Waarheid gaan op ‘n reguit Weg en alles wat ek nie weet nie, wys Sy my,
8 Selfs al die bedwelminge van oortreding, en al die kastydings van die dood, wat gereken word as soetheid.
9 Die Verderwer van verdorwenheid het ek gesien, terwyl ’n bruid wat verdorwe is, besig was om haarself te tooi; selfs ’n bruidegom wat verlei en bedorwe is;
10 En ek het Waarheid gevra: Wie is hierdie? En Sy het vir my gesê, hy is die Bedrieër en sy is die Dwaling;
11 Hulle boots die Geliefde Een en Sy Bruid na, en veroorsaak dat die wêreld dwaal, en verderwe haar; [Openbaring Hfs. 13, 17 & 18]
12 En hulle nooi baie uit na ‘n feesmaal en gee aan hulle die wyn van hul dronkenskap om te drink,
13 Hulle maak dat hulle hul wysheid en insig braak en hulle bewys hulself as dwaas;
14 Dan verlaat Sy hulle; maar hulle gaan rond, rasende en bedorwende, want hulle is sonder Insig, omdat hulle Haar ook nie soek nie. [JeshaJaH 14:14]
15 Ek het verstandig opgetree, sodoende het ek nie in die hande van die Bedrieër geval nie. En ek het myself voorspoed toegewens, omdat Waarheid my vergesel het.
16 Ek het sterk geword, en geleef, en is verlos. My fondamente is gelê naby JaHWeH; want Hy het my geplant.
17 Want Hy het die Wortel vasgestel en Sy vrugte sal vir altyd wees.
18 Hulle gaan diep af en groei hoog op en sprei uit, en word vol en oorvloedig.
19 En JaHWeH alleen is Geloof vir Sy Aanplanting en Sy Verbouing, [JeHôWganan 15:1]
20 Vir Sy sorg en vir die seëning van Sy Lippe, vir die pragtige Plantling van Sy Regterhand,
21 En vir die ontdekking van Sy Aanplanting, en vir die skranderheid van Sy Verstand. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 39
[Die NAAM van JaHWeH is ‘n uitkenningsteken]
1 MAGTIGE riviere is hulle wat die Krag van JaHWeH verag, hulle wat blindelings beweeg, [Openbaring 12:15]
2 En hulle treë verdraai, en hulle driwwe verwoes,
3 En hulle liggame gryp, en hulle siele vernietig;
4 Want hulle is sneller as weerlig en vinniger.
5 Maar hulle wat hul in die Geloof kruis, sal nie geskud word nie.
6 En diegene wat in rassuiwerheid oor hulle loop, sal nie verontrus word nie;
7 Omdat JaHWeH ‘n Teken in hulle is, en die Teken word die Weg van hulle wat [die rivier] oorsteek in die NAAM van JaHWeH.
8 Beklee jou dus met die NAAM van die Hoogste El, en ken HOM, en jy sal oor kruis sonder gevaar, want die riviere sal aan jou onderdanig wees.
9 JaHWeH het hulle deur SY Woord oorbrug, en Hy het geloop en hulle te voet oorgesteek;
10 En Sy Voetspore bly op die waters agter en is nie uitgewis nie, maar is soos ‘n stuk hout wat stewig vasgemaak is: [JeshaJaH 60:14]
11 Aan hierdie en daardie kant staan die golwe omhoog, maar die voetspore van ons Meester, die Gesalfde bly,
12 En is nie uitgewis nie, of tot niet gemaak nie;
13 En ‘n Weg is vasgestel vir hulle wat agter Hom kon oorgaan, en vir hulle wat volg in die voetspore van Sy Geloof, en ere aan SY NAAM bring. [Psalm 5:8; 18:30] Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Tuesday, April 17, 2012

Die Odes van Salomo (8)


Ode 20

1 EK is ‘n Priester van JaHWeH en tot HOM verrig Ek dienswerk as Priester,
2 Aan HOM slag Ek die slagdier van SY gedagte.
3 Want nie soos die wêreld nie, en ook nie soos die vlees is SY denke nie, ook nie soos diegene wat bedien op ‘n vleeslike wyse nie.
4 Die Slagdier van JaHWeH is Regverdigheid, en suiwerheid van hart en lippe. [Hebreërs 10:12]
5 Offer jou niere vlekkeloos, en moenie dat jou ingewande ‘n ander se ingewande kwel nie, en moet ook nie dat jou siel ‘n ander se siel kwel nie.
6 Jy mag nie ‘n baster verwek deur die bloed van jou siel nie, ook mag jy nie probeer om jou naaste te bedrieg nie, ook mag jy hom nie die bedekking van sy naaktheid ontneem nie.
7 Maar beklee jou met die Barmhartigheid van die gewillige Meester; en kom na die Paradys. En maak vir jouself ‘n Krans vir versiering van Sy Boom, [Spreuke 4:9]
8 plaas haar op jou hoof en verlustig jou in haar, en leun op haar kalmte.
9 Sy Glansrykheid sal jou vooruitgaan, en jy sal van Sy Minsaamheid en Suiwerheid ontvang, en vet word in die Glansrykheid van Sy Apartheid.
10 Glansrykheid en Eer aan Sy Naam.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 21
[Die Bruid prys die Seun]

1 EK het My arms opgehef na die Medelye van JaHWeH,
2 Want Hy het My bande weggewerp; en My helpers het My opgerig tot Sy Medelye en Verlossing. [Hooglied van Salomo 2:9]
3 Ek het die Duisternis afgelê en My met Lig beklee.
4 My Siel het lede verkry, waarin daar geen pyn was nie, ook nie ellende of lyding nie.
5 En net wat gerusstellend was, het My gedagtes aan JaHWeH laat bly, en aan Sy onverganklike gemeenskap.
6 Ek was in Sy Lig opgehef, en Ek het voor Sy Aangesig verbygegaan; [Hooglied van Salomo 5:6]
7 Ek het naby aan Hom gekom, terwyl Ek Hom geloof en gedank het.
8 Hy het My Hart laat oorloop en Hy is in My Mond gevind en Hy het verskyn op My Lippe,
9 die jubeling van JaHWeH en SY lofprysing het My Aangesig verlig.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 22

1 HY wat My van die hoogtes [Hemele] afgebring het, en My van die onderwêreld [Doderyk/Sheol] af opgehef het.
2 HY wat die dinge wat in die middel was, versamel het, en dit vir My laag gemaak het,
3 HY wat My vyande verstrooi het, asook My teëstanders;
4 HY wat My mag gegee het oor bande, sodat Ek hulle kan losmaak;
5 HY wat deur My Hande die Draak met sewe koppe oorwin het, en U wat My gestel het oor sy wortel, sodat Ek sy saad tot niet mag maak. [Openbaring 13; Openbaring 17; DaniEl 14:23-42]
6 Dit is U: U was daar en het My gehelp, en in elke plek is U Naam deur My geloof. [JeHôWganan 17:6]
7 U Regterhand het sy besoedelde gif vernietig; en U Hand het die Weg gelyk gemaak vir die wat in U glo,
8 en het hulle uit die grafte uitverkies, en hulle apartgestel van die dooies:
9 Sy het dooie beendere geneem en hul met liggame bedek;
10 Hulle was bewegingloos, en Sy het hulle lewenskrag verleen om te lewe. [JeségiEl 37:10]
11 U Weg en U Persoon was onverderflik, U het U wêreld tot verdorwenheid gebring, sodat alles kon vergaan en vernuwe word.
12 En sodat U Rots die fondament van alles kon wees; en op Hom het U U Koninkryk gebou; En U het die Woonplek van die Apartes geword.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 23
Ode oor 'n Boek, die Plaat van Herinnering.

1 BLYDSKAP behoort aan die apartes, en wie sal met Haar beklee word, behalwe hulle?
2 Barmhartigheid behoort aan die uitverkorenes, en wie sal Hom ontvang, behalwe hulle wat van die begin af op Hom vertrou het?
3 Liefde behoort aan die uitverkorenes, en wie sal met Haar beklee word, behalwe hulle wat Haar van die begin af besit het?
4 Wandel in die Kennis van die Hoogste El, en jy sal die Guns van JaHWeH, sonder teësinnigheid, ken: SY jubeling en die Suiwerheid van SY Kennis.
5 SY gedagtes was soos ‘n Boekrol, SY Wil het neergekom van omhoog; [JeshaJaH 5:28]
6 En hy is gestuur soos ‘n pyl uit ‘n boog, wat afgevuur word met krag; [Openbaring 6:2; Psalm 127:4]
7 En vele hande het afgepyl op die Boekrol om hom te gryp en hom te neem en hom te lees;
8 En hy het uit hulle vingers ontsnap; en hulle was vol vrees vir hom en vir die Seël wat op hom was. [JeshaJaH 29:10-12]
9 Want hulle was nie toegelaat om sy Seël te verbreek nie, want die Krag wat op die Seël was, was groter as hulle.
10 Maar hulle wat hom gesien het, het agter die Boekrol aangegaan, sodat hulle kon weet waar sy bestemming was, en wie hom sou lees, en wie hom sou hoor. [JeshaJaH 29:18-21; Maleagi 3:16]
11 Maar ‘n wiel het hom ontvang, en sy het op hom neergedaal;
12 Tesame met hom was ‘n Teken van Koningskap en van Heerskappy.
13 Alles wat voor die wiel beweeg het, het hy gemaai en afgesny; [JeshaJaH 41:15; Miga 4:13]
14 Hy het ‘n menigte van teëstanders versamel; en Hy het riviere bedek; [Odes van Salomo 39:1Openbaring 12:15]
15 Hy het oorgegaan en baie volke ontwortel en ‘n breë Pad gemaak.
16 Die Hoof het neergedaal na die Voete, want sover as die Voete gaan het die wiel gerol saam met hom wat op haar was. [JeségiEl 1:19; JeshaJaH 60:14-17]
17 Hy was ‘n Boekrol en ‘n Bevel, want alle plekke is byeengebring.
18 Op sy hoof het die Hoof verskyn wat geopenbaar is, en die Seun van die Waarheid van die Hoogste El VADER. [JeségiEl 1:26; 2 Ezra 7:26]
19 Hy het van alles besit geneem en hom ontvang; en die denke van vele het tot niks gekom nie. [MattithJaHûW 5:17-18]
20 En almal wat op ‘n dwaalspoor gelei is, het ontsnap en gevlug en hulle wat vervolg het, is vernietig en uitgewis.
21 Maar die Boekrol het ‘n groot Plaat van Herinnering geword, wat geheel en al geskryf is deur die Vinger van Elohim; en die Naam van die VADER was op hom, en van die Seun, en van die Gees van Apartheid, om te regeer vir Ewig tot in Ewigheid. [Maleagi 3:16; Openbaring 14:1; Exodus 28:36-37]
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 24
Ode oor die Waarheid.

1 DIE Duif het afgevlieg op die hoof van ons Meester, ons Gesalfde, want Hy was Haar hoof.
2 Sy het oor Hom gesing, en Haar Stem is gehoor. [MattithJaHûW 3:16-17]
3 Die bewoners het gevrees, en die verbasterdes het gesidder.
4 Die vlieënde wesens het opgevlieg en al die reptiele is dood in hulle gate.
5 En die Afgrond is geopen en weer toegemaak, en hulle het die Gesalfde gesoek soos diegene in barensnood;
6 Maar Hy is nie aan hulle gegee as voedsel nie, want Hy was nie hulle s’n nie.
7 Maar die dieptes is gedompel in die indompeling van JaHWeH, en diegene wat van ouds bestaan het, het omgekom in daardie gedagte;
8 Want hulle het van die begin af verdorwe geraak, en die voltooiing van hulle barensnood was lewe.
9 Elkeen van hulle, by wie ontbreek het, het omgekom, omdat hulle geen woord gehad het om te sê nie, om daardeur agter te bly nie.
10 Elohim het die gedagtes vernietig van hulle met wie die Waarheid nie was nie;
11 Want hulle het Wysheid kortgekom, hulle wat trots van hart was.
12 En hulle is verwerp, want die Waarheid was nie met hulle nie,
13 Omdat Elohim SY Weg bekend gemaak het, en SY Barmhartigheid uitgebrei het.
14 En hulle wat Hom bemerk het, ken SY Apartheid.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 25
Ode uit die gevangenis

1 EK het ontsnap uit My boeie, en na U het Ek gevlug, o My Elohim,
2 Want U Regterhand was ‘n Verlossing, en My Helper.
3 U het hulle wat teen My opgestaan het, teëgehou, en Ek sal hulle nie weer aanskou nie,
4 Want U Seun was met My, wat My gered het deur U Barmhartigheid.
5 Maar Ek is verag en verwerp in die oë van baie, en Ek was in hulle oë soos lood. [Hooglied 1:6]
6 En Krag van U is aan My gegee, en Hulp.
7 U het ‘n Lamp vir My opgestel, aan My regterhand en aan My linkerhand, sodat daar niks binne My sonder Lig sou wees nie.
8 En Ek is bedek met die bedekking van U Gees, en U het My klere van vel verwyder,
9 want U Regterhand het My opgehef, en het gewil dat siekte van My verwyder word.
10 Ek het magtig in die Waarheid geword en apart in U Geregtigheid.
11 Almal wat teen My was, het My gevrees, en Ek het JaHWeH s’n geword, in die Naam van JaHWeH.
12 Ek is geregverdig deur Sy Suiwerheid; en Sy rus vir ewig.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 26
Lofprysing vir JaHweH

1 EK het lof tot JaHWeH uitgestort, omdat Ek Syne is.
2 Ek sal Sy psalm van Apartheid voordra, omdat My Hart met Hom is;
3 Want Sy harp is in My Hande, en die psalms van Sy rus sal nie swyg nie.
4 Ek sal tot Hom roep met My hele Hart: Ek sal Hom prys en verhoog met al My Ledemate;
5 Want van die ooste tot die weste is die lofprysinge Syne.
6 En van die noorde tot die suide is die danksegging Syne.
7 En van die kruin van die hoogtes, tot by hulle verste punt is Suiwerheid Syne.
8 Wie kan die psalms van JaHWeH skryf, of wie kan hulle voordra?
9 Of wie kan Sy siel lewenslank onderrig, sodat Sy siel verlos mag word?
10 Of wie kan op die Hoogste El rus, sodat hy deur SY Mond kan spreek?
11 Wie is in staat om die wonders van JaHWeH te vertolk? want hy wat vertolk, sal vernietig word, en wat vertolk moet word, sal oorbly.
12 Want dit is voldoende om te weet en te rus; want die psalmiste bly in rus;
13 Soos ‘n rivier wat ‘n oorvloedige bron het, en vloei tot hulp van hulle wat dit soek.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Wednesday, April 4, 2012

Watter Feeste het Yahshua en die Nuwe Testament Gelowiges Onderhou ?


Yahshua en Feesdag Onderhouding

Die Woord openbaar dat Yahshua die Bybelse feesdae soos die Sabbat, Pasga en Takskuilings op ‘n gereelde basis onderhou het. Dit is in teenstelling met die nie-Bybelse feeste wat in hedendaagse Christendom gevier word.

1. Yahshua en die Pasga Fees (ingesluit die dae van Ongesuurde Brood)

Op die ouderdom van twaalf het Yahshua se ouers Hom Jerusalem toe geneem, ooreenkomstig die gebruik, om die Pasga te vier. Hulle het in Jerusalem nie net gebly vir die Pasga nie maar ook vir die week of “dae” van Ongesuurde Brode;
(Lukas 2:41-43) “EN Sy ouers was gewoond om elke jaar met die fees van die Pasga1 na Jerusalem te gaan.
En toe Hy twaalf jaar oud was, het hulle, volgens die gebruik van die Fees, na Jerusalem opgegaan.
En nadat die Feesdae(die sewe dae van Ongesuurde Brode) vir hulle voltooi was, en terwyl hulle teruggaan, het die Kind JaHWèshua in Jerusalem agtergebly; en JôWsef en Sy moeder het dit nie geweet nie.


Jare later het Yahshua voortgegaan met die praktyk om die Pasga en Ongesuurde Brode te vier;
(Johannes 2:13,23) “EN die Pasga van die manne van JeHûWdah was naby, en JaHWèshua het opgegaan na Jerusalem...... En toe Hy in Jerusalem was op die Pasga gedurende die Fees, het baie in Sy Naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het wat Hy doen.”

Net voor Sy kruisiging het Yahshua die Pasga en Ongesuurde Brode gevier saam met sy apostels;
(Matt 26: 17-19) “EN voor die Fees van die Ongesuurde Brode kom die studente na JaHWèshua en sê vir Hom: Waar wil U hê moet ons vir U klaarmaak om die Pasga te eet?
En Hy antwoord: Gaan na die Stad na ‘n sekere iemand en sê vir hom: Die Meester laat weet: My tyd is naby. By jou sal Ek die Pasga hou met My studente.
Daarop het die studente gedoen soos JaHWèshua hulle beveel het, en hulle het die Pasga berei.”


1 Onthou dat die Pasga en die Dae van Ongesuurde Brode beskou kan word as een fees (Lev 23: 4-8).
Pasga met betrekking tot die kruisiging, beteken om verlos en gered te word vanuit slawerny (soos die verlossing vanuit die Egiptiese slawerny), terwyl die Ongesuurde Brode die verwydering van sondes verteenwoordig – dit wat jou in slawerny vashou (soos die instruksie vir die verwydering van die suurdeeg in 1 Kor 5: 7-8). Pasga en Ongesuurde Brode kan nie van mekaar geskei word nie – aangesien beide die Pasga Fees verteenwoordig en onontbeerlik is vir die betekenis van die fees. Yahshua en die Nuwe Testament Gelowiges sou nie die een hou en nie die ander nie.


Die Pasga vind hierdie jaar plaas op Vrydag 6 April 2012 maar onthou dat die dag eintlik met sononder die vorige dag begin - dus word die Pasga gevier net na sononder op 5 April 2012.

Onthou tog asb dat Pasga niks te doen het met Paasfees nie - paasfees is 'n afgods fees wat glad nie deur gelowiges onderhou moet word nie.

Pasga en Ongesuurde Brode: YaHWeH se Redding

Die Bybelse fees van Pasga en Ongesuurde Brode is ‘n weeklange fees. Pasga val op die veertiende dag van die eerste Hebreeuse maand en word gevolg deur die week van Ongesuurde Brode;
(Lev 23:5) : In die eerste maand, op die veertiende van die maand, teen die aand, is die Pasga van JaHWeH;
6 : en op die vyftiende dag van hierdie maand is die Fees van die Ongesuurde Brode van JaHWeH; sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet.


Die Pasga het plaasgevind meer as 3500 jaar gelede in Egipte. Dit was toe dat die Pasga lam geslag is – met die bloed geverf op die twee deurposte en die bodrumpel van elke huis. Dit sou meebring dat die tiende plaag die huis nie tref nie en en dat YaHWeH hul huise sou “verby gaan” en die lewe spaar van die eersgeborene (die Engelse beskrywing verduidelik dit baie mooi dat dit “passover” is) Ongesuurde brood word geëet gedurende die sewe dae wat volg op die Pasga. Die Pasga en Ongesuurde Brode fees herdenk hierdie groot gebeurtenis en verwys ons ook na die geestelike belangrikheid daarvan soos aangetref in Yahshua.

Gedurende die week van Ongesuurde Brode moet alle suurdeeg verwyder word uit mens se huis en geen suurdeeg mag ingeneem word vir die duur van die fees nie;
(Exo 12:18 – 20)
18 : In die eerste, op die veertiende dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brode eet, tot op die een-en-twintigste dag van die maand, in die aand.
19 : Sewe dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie. Want elkeen wat iets eet met suurdeeg in, dié siel sal haar afsny uit die vergadering van JisraEl, of hy 'n besoeker is of gebore in die Aarde.
20 : Julle mag niks eet met suurdeeg in nie. In al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet.

Die eerste en die laaste dag van die Fees van Ongesuurde Brode is ‘n Feestelike Sabbat of Heilige Byeenkoms;
(Lev 23:7 – 8)
7 : Op die eerste dag moet daar vir julle 'n samekoms van Apartheid wees; géén beroepswerk mag julle doen nie.
8 : Maar julle moet nader kom om sewe dae lank aan JaHWeH 'n bereiding deur vuur te bring. Op die sewende dag moet daar 'n samekoms van Apartheid wees; géén beroepswerk mag julle doen nie.


Die Woord beveel dat die fees ‘n ewige insetting moet wees;
(Exo 12:14)
14 : En hierdie dag moet vir julle 'n herinnering wees, en julle moet dit as 'n Fees tot eer van JaHWeH vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige Instelling vier.
(Exo12:24)
24 : Onderhou dan hierdie woord as 'n Insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid.

(Exo 12:17)
17 : Onderhou dan die Ongesuurde Brode, want op daardie selfde dag het Ek julle leërs uit die Aarde van Egipte uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige Insetting hou.
(Exo 13:10)10 : En jy moet hierdie Insetting onderhou op haar bepaalde tyd, van jaar tot jaar.


Die veertiende van die eerste Hebreeuse maand merk die Pasga. By die 15de Abib moet alle suurdeeg en aansuurings bestandele uit die huis verwyder wees. Die eerste en laaste dae van Ongesuurde Brode word behandel as Sabbatte. Pasga dag self is nie ‘n Heilige dag (Sabbat) nie maar ‘n dag van voorbereiding (om die huis suurdeeg vry te maak en om die kinders te leer). Die Pasga vind plaas op die aand van die 14de Abib. NB – die aand van die 14de is eintlik die vorige aand want die nuwe dag begin teen sononder die vorige dag.

Temas van die Pasga en Ongesuurde Brode

Pasga en Ongesuurde Brode dui eerstens op die fisiese redding en verlossing uit slawerny in Egipte en tweedens fokus dit op die Redding en Verlossing uit die sonde slawerny deur Yahshua. Die twee hoof temas van die Pasga en Ongesuurde Brode word in meer besonderhede bespreek as volg:

A) Pasga en Ongesuurde Brode fokus op redding en verlossing uit Egipte:
(die uittog uit Egipte) (Exo 12:21 – 24)
21 : Moshè het toe al die oudstes van JisraEl laat roep en aan hulle gesê: Gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en bloei die pasga.
22 : En neem 'n bossie hisop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die bodrumpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie.
23 : Want JaHWeH sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer Hy die bloed sien aan die bodrumpel en aan die twee deurposte, sal JaHWeH by die deur verbygaan en die Verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie.
24 : Onderhou dan hierdie woord as 'n Insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid.
(Exo 13:6 – 10)
6 : Sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende dag is daar Fees tot eer van JaHWeH.
7 : Ongesuurde brode moet die sewe dae geëet word: by jou mag [iets] gesuurd nie gesien word nie, en geen suurdeeg mag by jou in jou hele grondgebied gesien word nie.
8 : En jy sal jou seun op dié dag vertel en sê: Dit geskied ter wille van wat JaHWeH aan my gedoen het toe ek uit Egipte uitgetrek het.
9 : En sy moet vir jou as 'n Teken wees op jou hand en 'n herinnering tussen jou oë, want die Wet van JaHWeH, sal in jou mond wees; want deur 'n Sterke Hand het JaHWeH jou uit Egipte uitgelei.
10 : En jy moet hierdie Insetting onderhou op haar bepaalde tyd, van jaar tot jaar.


Die Pasga en Ongesuurde Brode dien as ‘n herinnering van ons voorvaders se verlossing vanuit die Egiptiese slawerny.

B) Die fees fokus op Yahshua en die Pasga Lam:
Met die week van Ongesuurde Brode dien dit as ‘n les vir die familie en volk om sonde te verwyder uit hul lewe omdat ons lewe as nuwe wesens in die redding van Yahshua;
(1Kor 5:7)3 Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan wees—soos julle inderdaad ongesuurd is—want ook ons pasgalam is vir ons geslag, naamlik Yahshua Messiah.
(1Kor 5:8) Laat ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid.


Verwydering van die suurdeeg dien as ‘n fisiese simbool vir die nodigheid om sondes uit ons lewens te verwyder. Pasga en Ongesuurde Brode dien as ‘n tyd van selfondersoek en sonde verwydering, met die fokus op Yahshua as die Pasga Lam wat aan ons die Verlossing bied.

Nagmaal en Pasga: Yahshua die Pasga Offer

In vandag se terme word gepraat van die nagmaal maar die Pasga is die korrekte term. Die woord nagmaal kom net eenmaal in die skrif voor en dan ook in 'n baie negatiewe opsig.
1 Kor 11:20 As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie.
1 Kor 11:21 Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete; en die een het honger en die ander is dronk.


Die aand van Pasga (14de Abib) voor die week van Ongesuurde Brode is die tyd vir die Pasga maal. (onthou dat die aand is eintlik die vorige aand in terme van die Gregoriese kalender) Gelowige Israeliete word opgeroep om die Pasga te vier ten einde Yahshua as die perfekte Pasga Offer te ontvang/aanvaar.
3 Suurdeeg verteenwoordig sonde ingevolge die Woord (Luk 12:1) en die verwydering uit die huis sal ‘n boodskap aan die kinders oordra hoe mens sonde uit ons lewe moet verwyder. Dit dien ook as ‘n tyd om die huisgesin te leer en te fokus om uit sonde slawerny te bly.

Die skakel tussen die Ou Testament Pasga waar YaHWeH verlossing bied aan die Israeliete in Egipte en Yahshua wat verlossing bied van die sonde word duidelik aangedui;
“There are two important aspects of Christ’s role as a lamb. The first involves the concept of a perfect sacrifice. Bible students will recall that the defining moment for Israel in the Old Testament was the terrifying tenth plague in the land of Egypt. It was only by smearing the blood of a lamb upon the lintel and doorposts of their homes that were they able to escape the death angel’s lethal presence (Exodus 12:3-14). The death of the innocent lamb was the price of life, personal liberty, and nationhood. Harmless and mild, the lamb had to die in order to purchase freedom for Israelites from the bondage of slavery. Similarly. death was absolutely necessary is found imbedded in the sacrificial rituals of the Old testament. In Leviticus we discover the essential requirement for a sacrificial lamb...” (Reed Benson, Jesus Christ as the Lamb, The Vision, Church of Israel, April 1999).

Ons slag nie meer die lam, soos in die Ou Testament nie, want Yahshua dien as ons Lam Offer (1 Kor 5:7). Die Pasga word genuttig voor die Ongesuurde Brode net soos in die Ou Testament se Pasga lam wat geslag en geëet is op die 14de Abib (of nag van verlossing in Egipte). Deur die Pasga aanvaar ons en maak ons Yahshua ons sonde offer. Die slag van die lam by Pasga het nie weggeval nie maar word voortgesit deur die Pasga soos ons dit nog vandag behoort te vier. – dien as bewys elke jaar van ons aanvaarding van Yahshua as ons Pasga Offer.

Ons gevolgtrekking is dat die Pasga verteenwoordig ons verlossing van sondes terwyl Ongesuurde Brode dien as die verwydering van sondes, wat ons in slawerny vashou.

Die Gerf Wuif Offer: Dui op die Opstanding van Yahshua

Die dag van die Gerf Wuif Offer val op die Sondag direk na die weeklikse Sabbat gedurende die week van Ongesuurde Brode. Die dag is nie ‘n feestelike Sabbat (Hoog Heilige dag) nie maar dit het ‘n belangrike betekenis wat regverdig dat mens dit vier. Die Gerf Wuif fees sal altyd val op die Sondag aangesien dit volg op die weeklikse Sabbat.

Gedurende die Ou Testamentiese tye het die Gerf Wuif offer plaasgevind sodra die eerste vrugte (gars) ryp is dan het die priester ‘n gerf van die gars voor die aangesig van Yahweh gewuif (beweeg). (Die gars is die eerste ryp van die graansoorte en die oes daarvan lui die algemene oes seisoen in);
(lev 23:10 – 11)
10 : Spreek met die kinders van JisraEl en sê aan hulle: As julle in die Aarde kom wat Ek julle gee en haar oes afoes, moet julle die Eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.
11 : En hy moet die Gerf voor die Aangesig van JaHWeH wuif, sodat Hy vir julle 'n Vreugde kan wees; die dag ná die Sabbat moet die priester Hom wuif.


Die mees belangrike boodskap van die dag is dat dit dui op die opstanding van Yahshua en Sy aanbieding as die “eerste vrugte” van die dood. Yahshua was gekruisig as die Pasga Lam op die dag voor die week van Ongesuurde Brode. Op die Woensdag is Yahshua se liggaam verwyder van die kruis deur Sy volgelinge. Nadat hulle Sy liggaam in die graf, uit rots gekap, neergelê het, het hulle hul gehaas na hul huise vir die voorbereiding van die Sabbat.4
4 Die Woensdag was die “voorbereidings dag” ter voorbereiding van die “Feestelike Sabbat” – die 1ste dag van die Week van Ongesuurde Brode.

Hulle het by hul huise gebly vir die Sabbat vieringe (twee Sabbatte nl die Feestelike een en die weeklikse Sabbat) en het vroeg Sondag oggend teruggekeer na Yahshua se graf; (sien die Nota soos op bladsy 12, 13 en 15 ter verduideliking)
(Luk 23:53 – 56)
(Luk 23:52) Hy (Joseph van Arimathéa) het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra
(Luk 23:53) en dit afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelê in ‘n graf wat uit ‘n rots gekap was, waar nog nooit iemand in gelê het nie.
(Luk 23:54) En dit was die dag van voorbereiding,(Woensdag) en die sabbat (Donderdag, feestelike sabbat)) wou aanbreek.
(Luk 23:55) En die vroue wat saam met Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was.
(Luk 23:56) Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die sabbat gerus volgens die gebod.

(Luk24:1 – 3)
LUK 24:1 : EN baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle berei was.
LUK 24:2 : En hulle het die steen van die graf afgerol gevind.
LUK 24:3 : En toe hulle ingaan, het hulle nie die Liggaam van die Meester JaHWèshua gekry nie.
(Matt 28:1)
(Mat 28:1) En laat ná die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdaléna en die ander Maria om na die graf te gaan kyk.


Die Sondag wat volg op die weeklikse Sabbat gedurende Pasga en Ongesuurde Brode was die Dag van die Gerf Beweeg Offer. Dit was die Sondag wat gevolg het na Yahshua se opstanding uit die dood.

Die opstanding van Yahshua op die vooraand van die Gerf Wuif Offer vind sy vervulling in die liggaamlike opstanding van Yahshua wat dui op die eerste vrugte van die toekomstige opstanding – en die aanvaarding van die opstanding deur Yahweh;

(1Kor 15:20)
Maar nou, Yahshua is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.


Ons lees;
“The annual offering of the wave sheaf by the priest at Passover and Unleavened Bread was a prototype, a prefiguring, or shadow of the coming resurrection of Jesus Christ from the dead and represented the pledge of all who would be resurrected at His coming (Pastor Dan Gayman, The Wave Sheaf Offering, The Vision, October 1996).

Die opstanding van Yahshua dien as die belofte vir almal wat op sal staan by die tweede wederkoms, net soos die Gerf Wuif Offer van die Ou Testament die groter oes verteenwoordig. Yahshua, as die “eerste vrugte” van die opstanding, staan as die meduim waardeer die groter opstandings oes aanvaar word deur Yahweh – op dieselfde manier as wat die Gerf Wuif Offer wat aangebied word op die Sondag oggend (eintlik die Saterdagaand – wat die begin van Sondag is) gedurende Ongesuurde Brode goedkeuring bring van die toekomstige oes.

Laat ons begin om die voorgeskrewe Feesdae te vier en so YaHWeH te behaag.

Indien enige een meer inligting verlang oor die feesdae van YaHWeH, stuur 'n boodskappie aan my en ek kan 'n kopie van die boekie Bybelse Feesdae vir u aanstuur.